Dzieci

WZOROWE ZARZĄDZANIE

Misja Pokoleń dąży do jak najmądrzejszego zarządzania zasobami, które Bóg nam powierzył. We wszystkim, co robimy, pragniemy postępować wzorowo. W ten sposób przejawia się życie Jezusa Chrystusa zarówno w naszej służbie wobec innych, jak i wewnątrz naszej organizacji. Pragnienie wzorowego postępowania wpływa na wszystkie dziedziny naszej służby.

LOKALNE PRZYWÓDZTWO

Służba Misji Pokoleń (przedstawiona w Liście do Kolosan 1,15-29) koncentruje się na lokalnych kościołach, gdyż lokalny, miejscowy kościół (zbór) najlepiej może służyć w swoim otoczeniu, a przywódcy i nauczyciele najskuteczniej mogą służyć dzieciom i ich rodzinom w ramach kościoła.

Współpraca z lokalnymi kościołami pozwala w najlepszy sposób wykorzystać zasoby finansowe i dary duchowe, jakimi Misja dysponuje z Bożej łaski (Ew. Mateusza 25). Misja Pokoleń oferuje współpracę miejscowym chrześcijańskim liderom, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, którzy podzielają naszą wizję. Służymy im wspierając wysiłki zmierzające do budowy lub rozwoju kościelnej (zborowej) służby dzieciom, w nadziei, że spotkają tam Jezusa, który przemieni i uświęci ich życie oraz zostaną należycie przygotowane do budowania Kościoła Chrystusa.

KOŚCIÓŁ

Jezus nakazał „wspólnocie wiary”, by szła na cały świat i czyniła ludzi uczniami Jezusa, chrzcząc ich i nauczając przestrzegać wszystkiego, co On przykazał. Wielki Nakaz Misyjny stanowi zadanie, które zostało zlecone w pierwszej kolejności Kościołowi

Ew. Mateusza 28,19-20; List do Efezjan 3,8-10; II List do Koryntian 6,16

PRZEMIANA ŻYCIA

Służba Misji Pokoleń opiera się na V Księdze Mojżeszowej 6,4-10. Uważamy, że celem każdej służby człowiekowi jest przemiana, doskonalenie i uświęcanie jego życia, dzięki działaniu Ducha Świętego. Działamy w dwóch obszarach:

  • służba nauczycielom i wychowawcom - kształcenie i wyposażanie do służby dzieciom nauczycieli w miejscowych kościołach, zborach.
  • służba dzieciom – przyprowadzanie dzieci do Chrystusa oraz stwarzanie przyjaznych warunków, w których dzieci mogą poznać, rozumieć i doświadczać działania Bożego Słowa w ich codziennym życiu.

Model służby, jaki charakteryzował posługę Jezusa, dotykający sedna codziennego życia, jest dla nas inspiracją i wyzwaniem.

DZIECI

Jezus przypisywał dzieciom duże znaczenie w swojej posłudze. Podzielamy miłość naszego Pana do dzieci i w związku z tym przyznajemy im naczelne miejsce w naszej służbie

Ew. Łukasza 18,15-17; Ew. Mateusza 18,1-9; Ew. Mateusza 21,15n

Księgarnia Misji Pokoleń

Podręczniki i lekcje ONLINE - chcę korzystać poprzez internet z elektronicznych wersji podręczników Misji Pokoleń i/lub pojedynczych lekcji!

Podręczniki drukowane - chcę zamówić wydrukowane podręczniki (zeszyty nauczyciela i ucznia)!

×
Darowizna na cele statutowe

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.
×

Serdecznie dziękujemy za przekazaną darowiznę!

Logo

×
Darowizna na cele wydawnicze

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.
×
Darowizna na cele szkoleniowe

Ponieważ chcemy dzielić się tym, co Bóg powierzył w nasze ręce, wierzymy też, że będzie On zaspakajał nasze potrzeby. Bóg jednak w tym celu posługuje się oddanymi Mu ludźmi, potrzebujemy zatem Twojego finansowego wsparcia.

Wpisz proszę kwotę darowizny.