1. Odkrywanie lub potwierdzanie powołania oraz motywacja do efektywnej służby dzieciom.

2. Realizacja poprzez wykłady i dyskusje:

a. "Teologia służby dzieciom"

b. "Przyjaźń i bezwarunkowa miłość – podstawą dla służby dzieciom"

c. "Biblijny przywódca"

3. Kreślenie misji i wizji służby dzieciom oraz strategii realizacji (formy, cele ogólne, metody).

4. Realizacja poprzez:

a. Seminarium nt. "Misja i wizja służby dzieciom"

b. Zespół roboczy pracujący nad misją i wizją służby dzieciom w zborze

5. Poznawanie rozwojowego modelu nauczania oraz metod i technik prowadzących do jego realizacji w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży; 

6. Realizacja poprzez:

a. Wykłady i ćwiczenia z zakresu metodyki nauczania Biblii

b. Warsztaty (wdrażanie zdobytej wiedzy w praktyczne działania) – samodzielna praca nauczycieli nad przygotowaniem zajęć biblijnych dla różnych grupach wiekowych

c. Pomoce dydaktyczne Misji Pokoleń

7. Pisanie/wybór programu i planu pracy z dziećmi w wybranych przez zbór formach działania.

8. Realizacja poprzez:

a. Seminarium nt. planowanie pracy z dziećmi

b. Warsztaty – przygotowanie programu i planu pracy z dziećmi dla zboru

9. Wdrożenie opracowanego programu i realizacja planu

10. Zajęcia z dziećmi w wybranych przez zbór formach działania

11. Realizacja poprzez:

a. zajęcia pokazowe prowadzone przez szkoleniowców Misji Pokoleń,

b. zajęcia prowadzone przez nauczycieli przy współpracy ze szkoleniowcami MP,

c. zajęcia prowadzone przez nauczycieli, obserwowane przez szkoleniowców MP,

d. omawianie prowadzonych zajęć i konstruktywna refleksja.

12. Przygotowanie do właściwych kontaktów z rodzicami, liderami zboru, zborem. Realizowane poprzez seminarium

13. Prelekcje dla rodziców:

14. Realizacja poprzez:

a. "Poznaj swoje dziecko"

b. "Współczesne problemy wychowania"

c. "Rola i miejsce szkółki niedzielnej w biblijnym wychowaniu dzieci"

15. Organizowanie nieformalnych spotkań nauczycieli, dzieci i rodziców. Np. Piknik, wyjście do kina, obchodzenie urodzin, wieczór talentów, aukcja prac dziecięcych i.t.p

16. Wykłady dla członków zboru na temat miejsca dziecka w zgromadzeniu ludu Bożego.

 

17. Gorąca linia” (stały kontakt telefoniczny, e-mail, w razie konieczności osobisty szkoleniowców Misji Pokoleń z liderami służby) – możliwość uzyskania porady, pomocy, konsultacji na bieżąco, nie tylko podczas pobytu szkoleniowców w zborze.