zdjecie_15

Naszym marzeniem jest aby służba wśród dzieci w zborach, kościołach i wspólnotach nieustannie się rozwijała. Naszą misją jest aby każde dziecko spotkało Chrystusa, pokochało Go i wzrastało w poznawaniu Jego Słowa, tak aby życie każdego dziecka zostało przemienione przez Ducha Świętego w Chrystusie. Pragniemy wszystkimi naszymi zasobami wspierać w tym dziele kościoły, lokalne zbory i wspólnoty.

Misja Pokoleń została utworzona w 1992 r. dzięki staraniom grupy osób wywodzących się z kilku polskich kościołów ewangelicznych, dostrzegających potrzebę wzmocnienia i lepszego zorganizowania pracy z dziećmi w swoich macierzystych kościołach i społecznościach. Od początku mieliśmy wsparcie międzynarodowej misji wśród dzieci o nazwie Every Generation Ministries.

Dostrzegając szerokie możliwości współpracy w tym zakresie między różnymi ewangelicznymi Kościołami i społecznościami w Polsce, postanowiono utworzyć międzywyznaniową organizację misyjną, zarejestrowaną najpierw pod nazwą „Nowa Nadzieja” (1992 r.), a od 1995 r. – „Misja Pokoleń”

W co wierzymy

Wierzymy, że Biblia jest nieomylnym Słowem Boga, autorytatywnym we wszystkich sprawach dotyczących wiary. Wierzymy, że została natchniona przez Ducha Świętego i zapisana w pierwotnych rękopisach.
We wszystkich sprawach, w których się wypowiada stanowi najwyższy i ostateczny autorytet. Uznajemy wszystkie te nauki teologiczne, co do których, na przestrzeni dziejów istniała powszechna zgoda wśród wszystkich prawdziwych chrześcijan. Pragniemy przy tym dopuścić wolność przekonań w odniesieniu do innych zagadnień doktrynalnych pod warunkiem, że dana interpretacja jest oparta na ogólnie przyjętych zasadach egzegetycznych i nie będzie stanowić przeszkody w służbie, do której powołał nas Bóg.

Wierzymy, że:

Jest jeden prawdziwy Bóg, istniejący wiecznie w trzech Osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego, – z których każda posiada w równej mierze wszystkie atrybuty Bóstwa i cechy osobowe. Jezus Chrystus jest Bogiem, żywym Słowem, które stało się ciałem dzięki cudownemu poczęciu z Ducha Świętego i narodzinom z dziewicy. Dlatego też w Nim, jako jednej Osobie, zostało połączone doskonałe Bóstwo i prawdziwie ludzka natura. Jezus Chrystus wiódł bezgrzeszne życie i dobrowolnie dokonał przebłagania za grzechy ludzi, umierając zamiast nich na krzyżu. W ten sposób zaspokoił Bożą sprawiedliwość, dał wyraz Bożej miłości i osiągnął zbawienie dla tych, którzy pokładają w Nim ufność. Jezus Chrystus powstał z martwych w tym samym ciele, choć uwielbionym, w którym żył i umarł. Jezus Chrystus wstąpił cieleśnie do nieba i zasiadł po prawicy Boga Ojca, gdzie, jako jedyny pośrednik między Bogiem i ludźmi nieustannie wstawia się za swoim ludem. Człowiek został pierwotnie stworzony na obraz Boży. Zgrzeszył jednak, okazując nieposłuszeństwo Bogu i został przez to oddzielony od swojego Stwórcy. Upadek ten, będący faktem historycznym, sprowadził Boże potępienie na całą ludzkość. Natura ludzka uległa skażeniu w wyniku upadku i żaden człowiek nie może stać się sprawiedliwy w oczach Bożych, jeżeli nie zostanie odrodzony i odnowiony przez Ducha Świętego. Zbawienie każdego człowieka dokonuje się w pełni dzięki dobrowolnie udzielonej łasce Bożej i nie stanowi – w całości ani w części – rezultatu ludzkich uczynków, dobroci ani obrzędów religijnych. Bóg przypisuje swoją sprawiedliwość i tym samym usprawiedliwia tych, którzy w kwestii zbawienia pokładają ufność wyłącznie w Chrystusie. Duch Święty został posłany aby objawić i uwielbić Chrystusa i urzeczywistnić Jego zbawcze dzieło w życiu ludzi. Przekonuje on grzeszników o potrzebie zbawienia i przyprowadza ich do Chrystusa, udziela im nowego życia, nieustannie zamieszkuje w nich od chwili duchowych narodzin i zapieczętowuje ich do dnia odkupienia. Wierzący zyskują przez wiarę dostęp do Jego pełni, mocy i kierownictwa. Każdy wierzący jest powołany do tego, by prowadzić życie w mocy zamieszkującego w nim Ducha i w ten sposób nie zaspokajać pożądliwości ciała, lecz przynosić owoc na chwałę Bożą. Jezus Chrystus jest Głową Kościoła, swojego Ciała, które składa się ze wszystkich ludzi – żywych i umarłych – połączonych z Nim przez zbawczą wiarę. Bóg wzywa swój lud, aby spotykał się regularnie w celu oddawania Mu czci, praktykowania chrztu i wieczerzy Pańskiej, budowania się Słowem Bożym i okazywania sobie nawzajem zachęty. Nastąpi zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych; zbawieni dostąpią zmartwychwstania ku życiu, a zgubieni zmartwychwstania ku potępieniu. Jezus Chrystus powróci na ziemię cieleśnie i w sposób widzialny, aby dopełnić bieg historii i rozpocząć realizację nowego etapu w wiecznym planie Bożym.

Rada Misji

Na czele Misji Pokoleń stoi Rada Misji, której członkowie wywodzą się z różnych Kościołów w Polsce; jedno miejsce w Radzie przeznaczone jest dla Every Generation Ministries. Obecnie Rada liczy ośmiu członków. Powołuje ona dyrektora prowadzącego bieżące sprawy Misji. Na swoich posiedzeniach ocenia bieżącą działalność Misji i jej dyrektora, wyznacza dalsze plany i formy pracy.